Apocriefe boeken/Het boek der wijsheid 4

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het boek der wijsheid 4

Auteur Anoniem
Genre(s) Religie
Brontaal Nederlands
Datering 1906
Vertaler Adolf Visscher (1686-1746)
Bron Anoniem (1906) De apocriefe boeken. Uit de Hoogduitsche vertaling van M. Luther eertijds door Adolf Visscher in het Nederduitsch overgezet, [Amsterdam]: Nederlandsch Bijbelgenootschap, pp. 16-17. Zie Bestand:De apocriefe boeken p 016.jpg en Bestand:De apocriefe boeken p 017.jpg.
Auteursrecht Publiek domein
De wijsheid van Salomo. Aan de tirannen.
Hoofdstuk 1 · Hoofdstuk 2 · Hoofdstuk 3 · Hoofdstuk 4 · Hoofdstuk 5 · Hoofdstuk 6 · Hoofdstuk 7 · Hoofdstuk 8 · Hoofdstuk 9 · Hoofdstuk 10 · Hoofdstuk 11 · Hoofdstuk 12 · Hoofdstuk 13 · Hoofdstuk 14 · Hoofdstuk 15 · Hoofdstuk 16 · Hoofdstuk 17 · Hoofdstuk 18 · Hoofdstuk 19


[16]

[...]

HOOFDSTUK 4.

De kinderen der echtbrekers. – Het vroegtijdige sterven der godvruchtigen is geen ongeluk. – Het einde der goddeloozen.

  BETER is het geen kinderen te hebben, als men vroom is; want dat brengt
  eeuwigen lof; want het wordt beide bij God en de menschen geroemd.
2 Waar het is, daar neemt men het tot voorbeeld; maar wie het niet heeft,
  wenscht het toch, en ’t pronkt in den eeuwigen krans en behaalt de
3 overwinning in den kamp der kuischheid. a Maar de vruchtbare menigte der a Sirach 23 : 35.
  goddeloozen is onnut; en wat uit de hoererij geplant wordt, zal geen
4 diepe wortels schieten noch vasten grond zetten. b En of zij een tijd b Ps. 37 : 85, 86.
  lang aan de takken groeien, dewijl zij geheel los staan, worden zij toch
5 van den wind bewogen en door den sterken wind uitgeroeid. En de
  ontijdige takken worden gebroken; en hunne vrucht is niet nut, onrijp
6 om te eten en nergens toe deugend. Want de kinderen, die uit onech-
  telijken bijslaap geboren worden, moeten getuigen van de boosheid tegen
  de ouders, als men ze vraagt.


[17]

7       Maar de rechtvaardige, al sterft hij vroegtijdig, c is toch in de rust. c Jes. 57 : 2.
8 Want niet die ouderdom is eerwaardig, die lang leeft of vele jaren heeft;
9 maar verstand onder de menschen is het rechte grijze haar, en een on-
10 bevlekt leven is de rechte ouderdom. Want hij behaagt Gode en is hem
11 lief d en wordt weggenomen tenmidden der zondaars uit het leven; en hij d Gen. 5 : 24.
  wordt weggerukt, opdat de boosheid zijn verstand niet verandere, noch
12 valsche leer zijne ziel bedriege. e Want de kwade voorbeelden verleiden, e 1 Kor. 15 33.
  en verderven iemand het goede; en de aanlokkende lust verkeert onschul-
13 dige harten. Hij is schielijk volkomen geworden en heeft vele jaren
14 vervuld; want zijne ziel behaagt Gode, daarom haast hij zich hem uit dit
  booze leven te nemen.
15       Maar de lieden, die het zien, achten het niet en nemen het niet ter
  harte: namelijk dat Gods heiligen in genade en barmhartigheid zijn, en
16 dat hij toezicht houdt over zijne uitverkorenen. Want de gestorven
  rechtvaardige veroordeelt de levende goddeloozen, en de schielijk vol-
17 komene jeugd het lange leven des onrechtvaardigen. Zij zien wel het
  einde des wijzen, maar zij merken niet wat de Heer over hem bedenkt,
18 en waarom hij hem bewaart. Zij zien het wel, maar achten het niet;
  f maar de Heer belacht hen; en zij zullen daarna schandelijk vallen en f Ps. 2 4.
19 eene versmaadheid zijn onder de dooden eeuwiglijk. En hij zal hen
  onvoorziens ternederstorten en zal hen uit den grond uitrukken, dat zij
  geheel tergrondegaan; en zij zullen in angst zijn en g hunne nagedachtenis g Spr. 10 : 7.
20 zal verloren zijn. Maar zij zullen komen versaagd door de bewustheid
  hunner zonden, en hunne eigene zonden zullen hen onder de oogen
  veroordelen.